|
Załóż konto
Fundacja K.I.D.S. Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali
Czego szukasz?
Wpisz minimum 3 znaki nazwy, kodu lub tagu by zacząć wyszukiwanie

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE STRONY INTERNETOWEJ

POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO) I PLIKÓW COOKIE 


FUNDACJI K.I.D.S. KLUB INNOWATORÓW DZIECIĘCYCH SZPITALI


Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy ochrony danych osobowych i kwestii instalacji plików cookies i wykorzystania podobnych technologii (dalej: „Polityka prywatności”). Polityka prywatności określa zasady wykorzystania informacji, w tym danych osobowych, w celach wskazanych w jej części 2, przetwarzanych przez administratora tj.: Fundację K.I.D.S. Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 73, 00-801 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000793389, REGON: 383824678, NIP: 5272898236 (dalej: „Fundacja”).


Kontakt e-mail z Fundacją info@kids.org.pl


Kontakt telefoniczny +48 576 333 578


Niniejsza polityka dostępna jest na stronach Serwisu (https://www.kids.org.pl). Prosimy o każdorazowe sprawdzenie czy nie nastąpiły zmiany Polityki prywatności od ostatniego korzystania z Serwisu ponieważ możemy być zobligowani lub z własnej inicjatywy dokonać aktualizacji niniejszej Polityki.


Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych poprzez strony Serwisu oraz pozostałe cele wskazane w części 2 Serwisu. 


W części 1 Polityki prywatności określono ramowe zasady przetwarzania danych, w tym opisano prawa jakie przysługują osobie, której dane przetwarza Fundacja. 


W części 2 Polityki prywatności określono cele, podstawy prawne i zasady dotyczące długości przetwarzania danych. 


W części 3 Polityki prywatności określono zasady wykorzystania plików cookie i zbliżonych technologii. 


Spis treści


1. Informacje ogólne


1.1. Co to są dane osobowe?


1.2. Jakie przysługują Ci prawa wobec przetwarzania Twoich danych osobowych?


1.3. Co oznacza przetwarzanie danych w oparciu o zgodę?


1.4. Jak możesz nam zgłosić chęć realizacji swoich praw lub inne kwestie dotyczące ochrony danych?


1.5. Kto ma dostęp do danych osobowych?


1.6. Jak nie przetwarzamy danych osobowych


1.7. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności


1.8. Zewnętrzne linki


1.9. Czy podanie danych jest dobrowolne?


1.10. Skąd fundacja pozyskuje dane?


2. Poszczególne cele przetwarzania danych


2.1. Pozyskiwanie środków od darczyńców


2.2. Dane obdarowanych


2.3. Kontakt z Fundacją (telefoniczny / mailowy / tradycyjna korespondencja) i zawieranie umów o współpracę


2.4. Wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych i budowy wizerunku Fundacji


2.5. Konta w portalach społecznościowych


3. Pozyskiwanie danych poprzez pliki cookies w tym przetwarzanie danych osobowych


3.1. Informacje ogólne


3.2. W jakim celu Fundacja używa plików cookie?


3.3. Kontrolowanie i usuwanie plików cookie


3.4. Dane eksploatacyjne


3.5. Ochrona danych osobowych


3.6. Usuwanie danych pozyskiwanych poprzez mechanizm cookies oraz danych eksploatacyjnych


Informacje ogólne

1.1. Co to są dane osobowe?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Będą to zatem dane takie np. imię, nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu czy adres e-mail (lista nie jest zamknięta).


Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO tj. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 


1.2. Jakie przysługują Ci prawa wobec przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przysługuje Ci prawo: 


dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych; 

przenoszenia danych; 

prawo do sprostowania i usunięcia danych;

ograniczenia przetwarzania; 

do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa; 

wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) – ul. Stawki 2, Warszawa 00-193.  

Prawo sprzeciwu


Za każdym razem, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) lub e) RODO (zob. poniżej), czyli w przypadku tzw. uzasadnionego interesu lub działania w interesie publicznym, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw. Sprzeciw możesz zgłosić wykorzystując dane kontowe wskazane na wstępie Polityki prywatności. 


(zob. więcej: www.uodo.gov.pl). Zachęcamy także do zapoznania się z ulotką na temat przysługujących Ci praw dostępną na https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator.  


1.3. Co oznacza przetwarzanie danych w oparciu o zgodę?

Jeżeli dochodziłoby do przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę (np. wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych – zob. więcej część 2), to pamiętaj, że: 


zgoda jest zawsze dobrowolna; 

zgoda może być odwołana w każdej chwili osobiście w siedzibie Fundacji, drogą korespondencji pocztowej lub mailowej (dane kontaktowe zob. powyzej); 

wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

1.4. Jak możesz nam zgłosić chęć realizacji swoich praw lub inne kwestie dotyczące ochrony danych?

Swoje prawa możesz realizować osobiście w siedzibie Fundacji, drogą korespondencji pocztowej lub mailowej (dane kontaktowe administratora zob. powyżej). 


W odpowiedzi na zgłoszone żądanie możesz zostać poproszony o podanie danych niezbędnych do identyfikacji danych osobowych (m.in. ich odszukania) lub zweryfikowania Twojej tożsamości (potwierdzenia, że jesteś oosbą na, którą się podajesz). W tym przypadku przetwarzane będą tylko dane osobowe w zakresie niezbędnym do udokumentowania prawidłowego wykonania obowiązków związanych ze zgłoszonym żadaniem (m.in. prawidłowe dokumentowanie wycofania zgody) na potrzeby obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. lit. f) RODO tzw. uzasadniony interes Administratora danych) oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z RODO (m.in. rozliczalności art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). W tych celach dane będą przetwarzane maksymalnie przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń z tym związanych.


1.5. Kto ma dostęp do danych osobowych? 

Do Twoich danych osobowych będą mieć dostęp wyłącznie upoważnieni pracownicy/współpracownicy działający w ramach polecenia Fundacji. Dane mogą być ujawnione także dostawcom usług np. informatycznych wspierających realizacji poniżej wymienionych celów Fundacji (po wcześniejszym zawarciu stosownych umów powierzenia). Dane mogą być ujawniane także do odbiorców, którzy są odrębnymi administratorami. Odnośnie szczegółów – zob. poniżej przy okazji omawiania poszczególnych celów przetwarzania danych (zob. część 2 i część 3).


1.6. Jak nie przetwarzamy danych osobowych

O ile nie zostaniesz wyraźnie o tym poinformowany/a w toku przetwarzania danych nie będzie dochodziło do: 


Profilowania;

Podejmowania decyzji w sposób całkowicie zautomatyzowany; 

Transferu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

1.7. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały na stronach Serwisu. 


1.8. Zewnętrzne linki

W Serwisie https://www.kids.org.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Fundację. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.


W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki prywatności jesteśmy do Państwa dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce kontakt.


1.9. Czy podanie danych jest dobrowolne? 

Podanie danych jest co do zasady dobrowolne. Zawsze, gdy podanie danych będzie obligatoryjne (np. będzie wynikało z przepisów prawa) osoba podająca dane zostanie o tym odrębnie poinformowana (np. na formularzu poprzez, który zbierane będą dane osobowe). 


1.10. Skąd fundacja pozyskuje dane? 

Fundacja pozyskuje dane co do zasady bezpośrednio od osoby, o której dane chodzi. Wyjątkowo Fundacja może pozyskiwać dane z innych źródeł. W szczególności dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, przedsiębiorców przekazujących dane kontaktowe swoich pracowników. Fundacja może także weryfikować zebrane dane w powszechnie dostępnych rejestrach takich jak Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 


Poszczególne cele przetwarzania danych

2.1. Pozyskiwanie środków od darczyńców 

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne


Przyjmowanie wpłat mieści się w ramach realizacji zadań w interesie publicznym (Podstawa: art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. Fundacja przetwarza dane osobowe także w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych związanych z pozyskiwaniem środków od darczyńców (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami prawa zob. szerzej https://www.gov.pl/web/rozwoj/fundacje. 


Pozyskiwanie środków poprzez strony Serwisu. Dokonanie wpłat na rzecz Fundacji za pośrednictwem Serwisu wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych, przy czym do dokonania wpłaty obowiązkowe jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Podanie innych danych osobowych jest fakultatywne. Niepodanie obowiązkowych danych osobowych oznacza rezygnację z procesu dokonywania wpłaty na rzecz Fundacji i niemożność jej dokonania za pośrednictwem Serwisu. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne aby Fundacja mogła prawidłowo realizować obowiązki sprawozdawcze, wynikające z przepisów prawa. 


Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w obowiązków sprawozdawczych tj. 6 lat.


Odbiorcy danych i źródło pozyskania danych


Po wpisaniu i potwierdzeniu danych osobowych Użytkownik zostaje przekierowany do zewnętrznego serwisu internetowego Tpay.com w celu dokonania płatności online. W celu dokonania płatności dane zostaną ujawnione partnerom obsługującym płatności online. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są bezpośrednio na stronie operatora płatności (https://tpay.com/polityka-prywatnosci-note). Od operatora płatności Fundacja pozyskuje dane, o których była mowa powyżej. 


W ramach realizacji obowiązków sprawozdawczych w oparciu o przepisy prawa, dane darczyńców mogą być udostępniane także do organów publicznych. 


Fundacja nie udostępnia danych darczyńców osobom obdarowanym, chyba że pozyskana byłaby na ten cel uprzednia zgoda. 


2.2. Dane obdarowanych

Wsparcie odbarowanych mieści się w ramach realizacji zadań w interesie publicznym (Podstawa: art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. Fundacja przetwarza dane osobowe także w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych związanych z pozyskiwaniem środków od darczyńców (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami prawa zob. szerzej https://www.gov.pl/web/rozwoj/fundacje. 


Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne aby Fundacja mogła prawidłowo realizować obowiązki sprawozdawcze, wynikające z przepisów prawa. 


Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w obowiązków sprawozdawczych tj. 6 lat.


Odbiorcy danych i źródło pozyskania danych


W ramach realizacji obowiązków sprawozdawczych w oparciu o przepisy prawa, dane obdarowanych mogą być udostępniane także do organów publicznych. 


2.3. Kontakt z Fundacją (telefoniczny / mailowy / tradycyjna korespondencja) i zawieranie umów o współpracę

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne


Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:


odpowiedzi na zadane pytanie (przez formularz kontaktowy, wskazany do kontaktu adres mailowy/nr telefonu) i prowadzenia w związku z tym dalszej korespondencji (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -> uzasadniony interes Fundacji;

jeżeli dalsza korespondencja będzie dotyczyła procesu zawierania lub wykonania umowy dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO a także art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -> uzasadniony interes Fundacji, w przypadku osób delegowanych do realizacji umowy w imieniu strony umowy;

dane osobowe pozyskane w związku prowadzoną korespondencją mogą być przetwarzane także w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) tzw. uzasadniony interes Fundacji).

W przypadku zawarcia umowy o współpracę dane będą przetwarzane także w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa np. związanych z odprowadzaniem składem ZUS. 


Okres przetwarzania danych


W przypadku celów wskazanych w pkt a)-c) podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji w/w celów. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją, w szczególności wynikających z procesu zawierania i realizacji umowy.


Odbiorcy danych


Fundacja może powierzyć Twoje dane np. dostawcom usług informatycznych. 


2.4. Wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych i budowy wizerunku Fundacji

Cele, podstawy prawne, okres przetwarzania danych, dobrowolność podania danych


Rozpowszechnianie wizerunku – do celów promocyjnych Fundacji - opiera się co do zasady na zgodzie osoby na nim przedstawionej. Podanie danych w tym przypadku jest całkowicie dobrowolne. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. 


Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:


osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;

osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza; 

gdy osoba otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

W powyższych przypadkach pkt a)-c) podanie danych jest dobrowolne i opiera się na uzasadnionym interesie Fundacji. Osoba, której wizerunek będzie rozpowszechniany może zgłosić sprzeciw. Dane będą przetwarzane maksymalnie przez okres 2 lat, chyba, że wcześniej zgłoszono sprzeciw. 


2.5. Konta w portalach społecznościowych

Zasady ochrony danych osobowych w ramach kont mediów społecznościowych (administrowanie fanpage'a na Facebooku oraz innych portalach społecznościowych)


Cele wykorzystania danych osobowych: 


zarządzanie kontami mediów społecznościowych; 

techniczna administracja kont (tworzenie, publikacje);

interakcje (publiczne lub prywatne wiadomości) z subskrybentami Facebooka (lub innego portalu) i innymi użytkownikami;

statystyki użytkowania.

Podstawa przetwarzania danych:


(w zakresie uzyskania informacji o innych użytkownikach) – art. 6 ust. 1 lit. f) rodo tj. uzasadniony interes administratora danych. 


Kategorie pozyskiwanych danych:


Dane widoczne domyślnie na Facebooku (lub odpowiednio na innym portalu): 


W szczególności:


Imię i nazwisko lub pseudonim;


Zdjęcie profilowe lub awatar;


Prezentacja wiadomości;


Publikacje;


Wiadomości wymieniane;


Dane podane do wiadomości publicznej przez użytkownika w ramach jego ogólnych ustawień na Facebooku;


Dane dotyczące korzystania z platformy do tworzenia anonimowych statystyk.


Źródło danych


Użytkownicy Facebooka (lub innego portalu społecznościowego)


Facebook (lub inny portal społecznościowy)


Administrator nie konfiguruje się i nie ma danych dotyczących Ciebie z plików cookie przechowywanych przez Facebook (lub inny portal społecznościowy). Dane statystyczne wynikające z tych plików cookie są udostępniane administratorowi wyłącznie w formie zagregowanej (anonimowej), a nie zindywidualizowanej. Dlatego tylko serwisy (m.in. Facebook) mogą technicznie odpowiedzieć na Twoje żądania dotyczące wykorzystywanych plików cookie.


Dobrowolność podania danych


Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownik samodzielnie podejmuje decyzje w tym zakresie. Aby skorzystać ze spersonalizowanych informacji, funkcji społecznościowych lub internetowych usług reagowania, użytkownik musi być członkiem sieci społecznościowej.


Odbiorcy


Dostęp do danych pomiędzy użytkownikami regulują zasady danego portalu społecznościowego. 


Przekazywanie danych poza UE


Publikacje będą dostępne ze względu na ich obecność na Facebooku poza Unią Europejską. Dane niezbędne do opracowania statystyk mogą być przetwarzane poza Unią Europejską, zgodnie z polityką zarządzania danymi wdrożoną przez Facebook (lub inny portal społecznościowy). 


Czas przetwarzania danych


Dane są przechowywane przez czas istnienia danego konta w serwisie społecznościowym, z wyjątkiem wykonywania przez zainteresowanego prawa do usunięcia lub sprzeciwu.


Pozyskiwanie danych poprzez pliki cookies w tym przetwarzanie danych osobowych 

3.1. Informacje ogólne

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze przez odwiedzane witryny. Są one powszechnie stosowane w celu usprawnienia działania stron internetowych lub zwiększenia ich wydajności, a także w celu dostarczenia informacji właścicielom witryny. Poniższa tabela wyjaśnia pliki cookie, których używamy i dlaczego. 


Wykorzystujemy dwie kategorie plików cookies: sesyjne oraz stałe. 


pliki sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

pliki stałe pozostają na urządzeniu przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

3.2. W jakim celu Fundacja używa plików cookie?

Administrator Serwisu (Fundacja) wykorzystuje dwie kategorie plików cookies: „niezbędne” oraz „opcjonalne” w następujących celach:


1. Pliki cookies „niezbędne” 🡺 w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlenia strony www. Chodzi o zapewnienie podstawowych funkcji takich jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie witryny.


W tym celu na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane sesyjne pliki cookies. 


2. Pliki cookies „opcjonalne” 🡺 w celu badania preferencji osób korzystających z naszej strony z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości wyświetlania strony.


W tym celu na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane stałe i sesyjne pliki cookies. 


Wykorzystanie tej kategorii plików cookies opiera się na Twojej zgodzie. 


Wskazane dane nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową.  


 


Oznaczenie narzędzia i dostawcy: 


Google Analytics / Dostawca: Google inc.


Kategorie pozyskiwanych danych


Czy dochodzi do powierzenia danych? 


Czy dochodzi do przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy? 


Cel wykorzystania informacji


unikalne identyfikatory, adresy IP, informacje o aktywności, lokalizacja, informacja o języku przeglądarki, informacja o modelu urządzenia


Dochodzi do powierzenia danych. Umowa powierzenia dostępna jest na stronie: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/


W ramach świadczonej usługi może dochodzić do transferu danych poza terytorium EOG i Szwajcarię, głównie do Stanów Zjednoczonych. W tym celu Google zapewnia bezpieczeństwo przepływu tych danych przez:


- udział w programie Tarcza prywatności: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI


Te pliki cookie służą do zbierania informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej witryny. Używamy tych informacji do tworzenia raportów i pomagania nam w ulepszaniu strony internetowej. Pliki cookie zbierają informacje w sposób, który nie identyfikuje bezpośrednio nikogo, w tym liczbę odwiedzających witrynę i blog, z których odwiedzający odwiedzili witrynę i odwiedzane strony.


Przeczytaj omówienie Google dotyczące prywatności i ochrony danych https://support.google.com/analytics/answer/6004245


 


W każdej chwili możesz zgodę wycofać i wstrzymać instalację i pozyskiwanie danych poprzez cookies. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


3.3. Kontrolowanie i usuwanie plików cookie

Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie. Użytkownik może również z łatwością zmienić ustawienia dotyczące plików tego typu w ustawieniach przeglądarki. Pamiętaj, że zablokowanie wszystkich ciasteczek z ze strony Serwisu może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności naszej strony.


Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Dokładne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://www.allaboutcookies.org, na której krok po kroku wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w większości przeglądarek.


 


Możesz zobaczyć informacje dotyczące poszczególnych przeglądarek na stronach:


Google Chrome

Microsoft Edge

Mozilla Firefox

Microsoft Internet Explorer

Opera

Apple Safari


Aby zrezygnować z mechanizmu Google Analytics na wszystkich witrynach, odwiedź: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


3.4. Dane eksploatacyjne 

Nawet w przypadku braku instalacji plików cookies, administrator serwisu może uzyskiwać dostęp do następujących danych charakteryzujących sposób korzystania ze strony www (dalej: inne dane eksploatacyjne): 


numer ID przydzielony urządzeniu osoby odwiedzającej stronę, 

oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej, 

system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internatowa), z którego korzysta Internauta, 

informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny. 

 


Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.


 


Dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową.  


3.5. Ochrona danych osobowych

Informacje pozyskiwane poprzez mechanizm cookies oraz dane eksploatacyjne mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu RODO w pewnych wyjątkowych sytuacjach. Jeżeli wskazane powyżej informacje zostaną zakwalifikowane jako dane osobowe to administratorem danych osobowych jest Fundacja. Nawet w przypadku wątpliwości czy określona kategoria informacji jest daną osobową Fundacja wprowadza mechanizmy chroniące tę informację jak daną osobową. 


Przetwarzanie powyższych kategorii danych w zakresie w jakim jest to niezbędne do prawidłowego wyświetlenia strony (cookie „niezbędne”) opiera się na tzw. uzasadnionym interesie administratora serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W tym celu może dochodzić do: 


okazjonalnego analizowanie plików z logami w celu określenia: z jakich przeglądarek korzystają osoby odwiedzające stronę; które zakładki, strony lub podstrony są najczęściej lub najrzadziej odwiedzane lub przeglądane; czy struktura strony nie zawiera błędów;

zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do strony internetowej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej.

 


W powyższych przypadkach przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo).


 


Natomiast, jeżeli wyrazisz zgodę na instalacje plików cookies „opcjonalnych” (analitycznych np. dostarczanych przez Google Analytics) to informacje zebrane w ten sposób będą wykorzystywane do celu badania preferencji osób korzystających z naszej strony www z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości wyświetlanej strony. W tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest art. 173 ust. 2 prawa telekomunikacyjnego (Dz.U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) rodo. Jak wskazuje art. 174 prawa telekomunikacyjnego, do uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.


 


W każdej chwili możesz zgodę wycofać i usunąć pliki cookies z urządzenia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


 


Odbiorcy danych: podmiotu informatyczne świadczący usługi na rzecz Fundacji oraz w przypadku plików analitycznych – Google (zob. powyżej. 


 


3.6. Usuwanie danych pozyskiwanych poprzez mechanizm cookies oraz danych eksploatacyjnych

Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korzystaniem ze strony (nie później niż w ciągu 1 roku od dnia utrwalenia), lub wcześniej, jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów.